ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Údaje o zařízení

  Základní a Mateřská škola Nové Dvory,okres Kutná Hora

  Adresa ZŠ:Masarykovo náměstí 1, 285 31 Nové Dvory

  Telefon: 327571262

  IČO: 70989052

  e-mail: zsndvory@seznam.cz

  Adresa MŠ:Masarykovo náměstí 260, 285 31 Nové Dvory

  Telefon:327571278

  Ředitel: Mgr. Jan Ingr

  Typ školy: s celodenní péčí

  Stanovená kapacita: 25 dětí

  Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

  Využití zařízení pro jiné aktivity:

  společné činnosti dětí a rodičů jsou organizovány v odpoledních hodinách(vánoční besídka,besídka ke Dni matek,…)

  Zřizovatelem školy je Obec Nové Dvory.

  Po předchozí dohodě s učitelkou mají rodiče možnost přivést dítě do MŠ kdykoliv podle potřeby rodiny(totéž platí i pro odchod z MŠ).Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce,teprve potom může opustit školu.

  Režim v MŠ je uspořádán tak,aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Formulář je možné si vyžádat u učitelky na třídě.Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči.Pokud má písemné pověření trvalý charakter,platí na dobu neurčitou a je založen do osobní složky dítěte. 2. Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby přijetí dítěte od jeho zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jeho předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

 3. Do mateřské školy jsou přijímány pouze zcela zdravé děti.V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením nebo jinými infekčními onemocněními.Při návratu dítěte po nemoci zpět do kolektivu vyžadujeme potvrzení od lékaře.

 4. Předem známá nepřítomnost dítěte v MŠ by měla být rodiči včas sdělena,není-li předem známa,měla by být nahlášena neprodleně.

 5. Ředitel ZŠ a MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

  a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně 14 dnů nedochází

  b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná

  c) dochází k neplacení školného a stravného

  Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra,pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného odborníka. Ředitel přihlédne při ukončení docházky dítěte do MŠ vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. 6. Stravování dětí v MŠ

  Stravné v MŠ tvoří:

  - ranní svačina v hodnotě 6,-Kč

  - oběd v hodnotě 15,- Kč

  - odpolední svačina v hodnotě 6,-Kč

  Odhlašování dětí ze stravování lze provést osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny – telefon 327571264 nebo u učitelky na třídě nebo jiné pověřené osoby - telefon 327571278.Totéž platí i pro přihlašování stravného.

  Stravné na příští den lze odhlásit i přihlásit den předem(pracovní den) do 13.00 hodin.Neodhlášený oběd lze odnést domů pouze v první den nemoci dítěte,v dalších dnech nemoci již není přípustné vyzvedávat a odnášet neodhlášené obědy domů,povinností zástupce je stravné odhlásit.

  Obědy lze platit v hotovosti přímo ve školní jídelně nebo bezhotovostním převodem/inkasem ŠJ/ ze sporožirového účtu.K tomu je třeba předložit potvrzení PÚ o povolení inkasa.

  Platby za stravné jsou zálohové,tzn.že se hradí předem na následující měsíc.Termín pro bezhotovostní i hotovostní platbu je vždy od 20. do konce měsíce.Při nezaplacení v daném termínu je možné výjimečně zaplatit stravné den před začátkem stravování.V případě nezaplacení je dítě ze stravování odhlášeno a nemůže být přijato do MŠ. 7. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle Vyhlášky 43/2006 Sb. z 9.2.2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Výši úplaty platí rodiče v hotovosti u vedoucí učitelky vždy do 15. dne následujícího měsíce - tedy zpětně(např. docházka dítěte v září je hrazena v říjnu).

  Stanovení základní částky a způsob jejího výpočtu jsou přílohou tohoto řádu. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny. 8. Přijímací řízení do mateřské školy

  a) termín přijímacího řízení stanoví ředitel ZŠ a MŠ a včas o něm veřejnost informuje prostřednictvím plakátů a obecního rozhlasu

  b) o zařazení do MŠ rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ na základě Kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy vycházejících ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 Sb.,rodiče informuje zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

  c) kritéria přijetí do MŠ jsou obsažena v příloze k tomuto řádu 9. Program v MŠ

  Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu nazvaného „Rok v mateřské škole“,který je zaměřen na rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem.

  Koncepce školy je směřována k poznávání přírody a k její ochraně. Pro děti s odloženou školní docházkou zařazujeme v druhé polovině roku speciální Koncentrační program(program soustředění pozornosti).Pro zájemce zařazujeme seznamování se základy angličtiny.V rámci tělesného rozvoje dětí je součástí programu MŠ plavecký výcvik.

  Ve své činnosti se zaměřujeme i na prevenci sociálně patologických jevů.Naším cílem je těmto jevům(příkladem mohou být projevy agresivního chování dětí) předcházet,případně je umět řešit.Učíme děti řešit konflikty s ostatními kamarády v klidu,dohodou a ne projevy fyzického násilí.Učíme je vážit si ostatních lidí - starších lidí,rodičů.Seznamujeme je se společenskými pravidly.Učíme je hodnotit sebe i ostatní děti v kolektivu a nést za své jednání odpovědnost.Je pro nás důležité,aby se dítě v prostředí mateřské školy cítilo spokojeně,bezpečně a bylo pochopeno.

  Příklady činností k dosažení cílů:

  - zařazování dramatizací(např. pohádky,různé scénky)

  - společné aktivity nejrůznějšího zaměření,společenské hry

  - četba příběhů a následný rozhovor s vyvozováním závěrů

  Očekávané kompetence:

  - řešení konfliktů dohodou

  - ovládání svého chování

  - uplatňování svých potřeb s ohledem na druhé,respektování ostatních dětí v kolektivu 10. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ,účastnit se různých programů,her svých dětí.Mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ,předkládat náměty.Mají také možnost vyžádat si kdykoliv konzultace s učitelkami školy(popř. s ředitelem ZŠ a MŠ) po předchozí domluvě termínu.

 11. a) režimové požadavky

  Nástup dětí: od 6.30 hodin

  Spontánní hra:

  6.30 - 8.00 hod. - hry dle vlastního výběru

  12.30 - 14.30 hod. - náhradní aktivity v době odpočinku

  14.55 - 15.30 hod. - odpolední zájmové činnosti dětí

  Činnosti řízené pedagogem:

  8.45 - 9.00 hod. - tělovýchovná chvilka

  9.20 - 9.50 hod. – činnosti k získávání nových vědomostí,dovedností a návyků

  Pohybové aktivity: v herně,na školní zahradě,při pobytu venku v obci(např. na hřišti,.)

  Druh pohybových aktivit

  - tělovýchovné chvilky

  - sezónní činnosti

  - relaxační chvilky v průběhu dne dle potřeby a zájmu dětí

  Pobyt venku:

  je využívána zahrada mateřské školy vybavená prostorným pískoviště a hracími prvky (pružinová houpadla, kolotoč, domečky).Zeleň je udržována od dubna do října.Pro sezónní činnosti je škola vybavena menším nafukovacím bazénem, pro zimní sporty byl vybudován umělý svah.

  Časový údaj: 9.50 - 11.50 hod. jako součást režimu dne Za příznivého počasí jsou venku realizovány i didaktické činnosti a odpolední zájmové činnosti.

  Způsob využití

  - jako přípravná fáze vzdělávací činnosti(přímé pozorování,získávání praktických poznatků)

  - forma otužování

  - sportovní aktivity

  Odpočinek a spánek: 12.30 - 14.30 hod.

  Respektování individuálních potřeb dětí – především děti předškolního věku (5 - 6 let) využívají odpoledního odpočinku ke hrám (tzv. náhradní nespací aktivity)

  Ukládání lůžkovin - do odděleného prostoru v herně

  Ukládání lehátek - samostatný prostor

  Stravování: příprava stravy - ve školní jídelně,která je součástí objektu mateřské školy.

  podávání svačin

  9.00 – 9.20 hod. ranní svačina

  14.30 -14.55 hod. odpolední svačina

  podávání oběda - 12.00 - 12.30 hod.

  systém podávání jídla - zajišťuje provozní zaměstnankyně

  časový odstup jednotlivých jídel - nepřesahuje 3 hodiny

  Pitný režim: škola je vybavena nerezovým termosem s kohoutkem,možnost pití je zajištěna po celou dobu provozu (čaj, džus)

  Otužování: při pobytu venku a dodatečném pobytu venku(v odpoledních hodinách)

  - v jarních a letních měsících – sprchování před odpočinkem

  - dostatečné větrání v místnosti,udržování teploty v místnosti kolem 20°C

  b) způsob nakládání s prádlem

  Výměna prádla:

  lůžkoviny - 1x za 21 dní

  ručníky - 1x týdně, v případě potřeby ihned

  Způsob praní prádla: vlastní prádelna v areálu mateřské školy

  Způsob manipulace s prádlem: čisté prádlo je ukládáno do skříní umístěných ve zvláštních prostorách třídy

  c) způsob vytápění

  Mateřská škola je vytápěna elektrickými akumulačními kamny.Před zahájením topné sezóny je prováděna kontrola bezpečnosti topného provozu - tzn. umístění předmětů v bezpečné vzdálenosti od topného zdroje.V rámci bezpečného provozu je každý den po ukončení provozu MŠ provedena zběžná kontrola - zda nejsou na ak. kamnech nebo v jejich bezprostřední vzdálenosti nějaké předměty(hračky).Kontrolu vždy provádí zaměstnankyně,která odchází jako poslední. 12. Náš provoz je upraven tak,aby splňoval požadavky podmínek psychohygieny a životosprávy dětí

  K zajištění optimálního psychického vývoje dětí vytváříme klidné prostředí s dostatečným prostorem pro spontánní hru,řízenou činnost a s ohledem na individuální tempo dětí a jejich věkové zvláštnosti.

  Pro naplňování zdravého tělesného rozvoje zařazujeme motivovaná cvičení, dostatečný pobyt venku a upevňujeme zdraví a odolnost dětí přiměřeným oblečením. Dbáme na osobní soukromí dětí nejen při osobní hygieně,ale i při potřebě dítěte uchýlit se k vlastní hře a neúčastnit se společné činnosti.

  Stravování dětí zajišťuje školní jídelna.Strava je plnohodnotná,odpovídá požadavkům zdravého životního stylu.Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole.

  Ve třídě je umístěn termos s čajem,který si děti podle potřeby samostatně nalijí. Pitný režim dodržujeme i při pobytu dětí na školní zahradě.

  Výdej jídla zajišťuje provozní zaměstnankyně.Mezi jednotlivými jídly zachováváme doporučené intervaly(nejméně 3 hodiny).Schváleno pedagogickou radou dne 31.8.2012

  Otevírací doba

 • PO: 06:30 - 16:30
 • ÚT: 06:30 - 16:30
 • ST: 06:30 - 16:30
 • ČT: 06:30 - 16:30
 • PÁ: 06:30 - 16:30

  Akce

  Jídelníček